سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
عضو هیئت علمی 
1375/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه علیها السلام 
عضو هیئت تحریریه مجله کوثر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه تخصصی فقه واصول وابسته به مرکز جهانی 
عضو گروه فقه و اصول 
1382/07/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1375/07/01 
1386/03/31 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه مسجد سلیمان 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
1353/07/01 
 
---